اساسنامه سازمان دانش بومی و فرهنگ شفاهی باختر ایران؛ فعالیت‌های ژیان‌گه زاگروس بر اساس قوانین این اساسنامه می باشد.

This post is available: فارسی انگلیسی