نگارستان

از دیرزمان فیلم و عکاسی از ابزارهای ویژه‌ی مردمشناسی بوده است. براستی که نخستین فیلم‌ها و عکس‌های مستند را مردمشناسان در پژوهش‌های خود به کار برده‌اند. آغازگران سینمای مستند همانا مردمشناسانی بودند که توانستند کارهای بی‌مانندی را در راستای نگهداری از آیین‌های مردم بومی جهان به وجود آورند. گاهی براستی مستندسازی تصویری، هیچ جایگزین دیگری ندارد.به جهت اهمیت فیلم و عکس در راستای نگهداری فرهنگ مردم زاگرس، از کسانی که می‌توانند در این راستا به سازمان دانش بومی یاری دهند خواسته می‌شود تا اگر امکان آن را دارند از ارسال عکس و فیلم به این سازمان کوتاهی نکنند.همکاری می‌تواند در همه‌ی میدان‌های دانش بومی و فرهنگ انجام گیرد: فرهنگ پوشش (بافندگی، ریسندگی، جامه‌های بومی)، ابزارها و شیوه‌های بومی کشاورزی و صنعتی، موسیقی (نواها؛ سازها، شیوه‌های چووپی و هه‌لپه‌رکه)، فرهنگ خوراک، معماری و بسیاری دیگر.

برای نمونه اگر عکس‌هایی از پوشش بومی مردم زاگرس را در دست دارید به نشانی این وبسایت بفرستید تا شما نیز نقشی در نگهداری فرهنگ نیاکانی داشته باشید. بویژه اگر تصویرهای قدیمی از گونه‌های بی‌شمار سربند و گلونی دارید و یا شیوه‌ی بستن آن را می‌دانید از آن فیلمبرداری کرده و برای نگهداری در آرشیو سازمان بفرستید.

بخش چهره‌ها در نگارستان

بخش فرهنگی نگارستان

بخش هنری نگارستان

بخش تاریخی نگارستان

This post is available: فارسی