بایگانی برچسب: فرهنگ پوشاک

از آنجا که انسان موجودی بدون پر و پشم است و بدنش به طور طبیعی یارای مقابله با دگرگونی‌های دمایی محیط را ندارد، لذا به فکر پوشاک افتاد و فرهنگ پوشاک را بنا نهاد (فرهنگ خوراک در ایران، همزه‌ای، 1388).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.