بایگانی برچسب: افسانه و اسطوره

افسانه و اسطوره های کهن زاگرس بخشی از فرهنگ بومی غیر مادی باشندگان این دیار است که از گذشته‌های بسیار دور در روابط اجتماعی و فرهنگی مردم  بر اساس اعتقاد و باورهای جمعی شکل گرفته اند.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.