بایگانی برچسب: فرهنگ خوراک

به باور یکی از پیشگامان فرهنگ خوراک در خاورمیانه، موضوع خوراک تنها خوردن و پر کردن شکم نیست. بلکه در ورای آن چیزهای دیگری نهفته است. در پشت هر دوری یا سینی خوراک همانا یک جهان نهفته است. و چه بسا یک فرهنگ و یا یک تاریخ. خوراک دارای معنی‌های گوناگون اجتماعی است و بار عاطفی و ارزش‌های نمادین است را می‌رساند. همچنین پایه‌ی اجتماعی و سیاسی را می‌رساند ( فرهنگ خوراک در ایران، همزه‌ای، 1388).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.