بایگانی برچسب: فرهنگ

انسان دارای دو زیستگاه طبیعی و فرهنگی است. فرهنگ همه‌ی آن سازوکارهایی است که انسان برای برای زنده ماندن از آن بهره می‌برد.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.